صبحی فهمیدم قرص بروفنی که هی پشت سر هم میخوردم تاریخ مصرفش 2014 بود
یه سال اشکال نداره ‎· Dariche