همش فکر میکنم مملکتی که موقع قبر خریدن هم رشوه میگیرن دیگه چی داره که اصلاح بشه