داشتم فکر میکردم چند وقته صدای خنده مامانم رو نشنیدم.. بعد ترسیدم بشمرم چند ماهه صدای امید رو نشنیدم