برت تیلور بعدش این سایت رو راه اندازی کرده https://quip.com/ به نظر من نابغه ای هست در نوع خودش
این بحث ریل تایم رو همه جا برده ‎· @idA