User avatar

امسال بیشتر از هرسال دیگه از مرگ شنیدم. نحس‌ترین سال زندکیم، بدترینش، تموم بشه این لعنتی

Comment

ايدا جان :*

 ‎· بــــــــــاران!
Comment

^__^

 ‎· @idA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10