امسال بیشتر از هرسال دیگه از مرگ شنیدم. نحس‌ترین سال زندکیم، بدترینش، تموم بشه این لعنتی
ايدا جان :* ‎- بــــــــــاران!
^__^ ‎- @idA