امسال بیشتر از هرسال دیگه از مرگ شنیدم. نحس‌ترین سال زندکیم، بدترینش، تموم بشه این لعنتی
ايدا جان :* ‎· بــــــــــاران!
^__^ ‎· @idA