داداشم توییتر نشین شده نمیتونم حسابی غر بزنم و شاکی بشم از همه چی