یک سری واقعیت ها رو خیلی سرخوشانه به ترودو جان ایمیل زدم و گفتم