یحیی سکوت نکرد رو برم ببینم؟ خوبه؟
سوال منم همینه ‎- Assal
بیخیال شدم تا بیاد روی اینترنت ‎- @idA