یحیی سکوت نکرد رو برم ببینم؟ خوبه؟
سوال منم همینه ‎· Assal
بیخیال شدم تا بیاد روی اینترنت ‎· @idA