با اینکه از ایران برام مهمون میاد روز اول عید، دریغ از یک ذره هیجان..دل و دماغ هیچی ندارم. هیچی