کاش میتونستم امروز برم ایران و یک شنبه برگردم. لعنت به اینهمه دوری