ترکیب غربت و غم سنگین و تنهایی، کم کم نابود میکنه آدم رو