خودم رو بستم به ورزش که حالم خوب بشه.. همش میگم امید تا یک روز قبل اینکه بره اون بیمارستان لعنتی باشگاهش رو رفت.. منم باید برم
خستگی فیزیکی خوبه ‎· Myri∂m