هنوز با مامان و‌پدر حرف نزدم. یعنی کسی نمیخواد باهام حرف بزنه. قشنگ تنهایی داره میخوره تو صورتم