User avatar

هنوز با مامان و‌پدر حرف نزدم. یعنی کسی نمیخواد باهام حرف بزنه. قشنگ تنهایی داره میخوره تو صورتم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10