حلواهایی هست که مامان از خوی گرفته. بسیار بسیار بسیار خوشمزه‌ست
به به عالی نوش جونت ‎- Aliusha