دیدین آدم زیاد میخوابه احساس میکنه صورتش ورم کرده؟ من چند ماهه این مدلیم..همه هم میگن چرا اینقدر خسته ای
باید بیای اینجا من تراپیت کنم ‎- Assal
هوووم امیدوارم کار پیدا کنیم و بیایم! ‎- @idA
حالا یه سفر بیا ‎- Assal
این درس و مشق دست و پام رو بسته :( ولی به عشق نورداستروم هم که شده میام بالاخره بریم نودراستروم گردی :د ‎- @idA
بیا بیا ‎- Assal