دیدین آدم زیاد میخوابه احساس میکنه صورتش ورم کرده؟ من چند ماهه این مدلیم..همه هم میگن چرا اینقدر خسته ای
باید بیای اینجا من تراپیت کنم ‎· Assal
هوووم امیدوارم کار پیدا کنیم و بیایم! ‎· @idA
حالا یه سفر بیا ‎· Assal
این درس و مشق دست و پام رو بسته :( ولی به عشق نورداستروم هم که شده میام بالاخره بریم نودراستروم گردی :د ‎· @idA
بیا بیا ‎· Assal