از صبح هی زیر لب میگم : هرگز به تو دستم نرسد ماه بلندم