این کافی میکرشون خیلی با کلاسه و جذابه :( کلی فسفر سوزوندم تا بفهمم چه طوری کار میکنه