وقتهایی که یهو یه چیزی میبینم و میخوام به امید بگم و بعد میفهمم چقدر ازش دورم، تمام غصه های دنیا خالی میشه تو قلبم
و این یه وقتهایی حداقل روزی یک بار اتفاق می افته ‎· @idA
الهى بگردم ايدا جان... اينجورى غصه نخور :** ‎· بــــــــــاران!
سختمه خوب... دلم لک زده صدام کنه ‎· @idA
@aidda: ميدونم ايدا ‎· بــــــــــاران!
:** ‎· ardvisoor
:** ‎· @idA
اون به امور تو اگاهه. حرفاتو بهش بگو ‎· Assal
میدونی امید به من میگفت : نی نی! بعد منم بهش میگفتم نی نی کپل.. حالا هرچی بهش مسج میدیم کپل کجایی وقتی جواب نمیده نی نی همینجام هرچی غصه ست خالی میشه تو دلم ... سختمه ... ‎· @idA
:( ‎· MaryaM