وقتهایی که یهو یه چیزی میبینم و میخوام به امید بگم و بعد میفهمم چقدر ازش دورم، تمام غصه های دنیا خالی میشه تو قلبم
و این یه وقتهایی حداقل روزی یک بار اتفاق می افته ‎- @idA
الهى بگردم ايدا جان... اينجورى غصه نخور :** ‎- بــــــــــاران!
سختمه خوب... دلم لک زده صدام کنه ‎- @idA
@aidda: ميدونم ايدا ‎- بــــــــــاران!
:** ‎- ardvisoor
:** ‎- @idA
اون به امور تو اگاهه. حرفاتو بهش بگو ‎- Assal
میدونی امید به من میگفت : نی نی! بعد منم بهش میگفتم نی نی کپل.. حالا هرچی بهش مسج میدیم کپل کجایی وقتی جواب نمیده نی نی همینجام هرچی غصه ست خالی میشه تو دلم ... سختمه ... ‎- @idA
:( ‎- MaryaM