من هم باید غربت رو تحمل میکردم.. هم فشار کار و درس.. هم سنگینی غمی که رو دلم هست.. موهای سفید و صورت خسته و بی خنده م نشون میده چقدر خسته م
روزای خوبم میاد بهرحال زندگی همینه ‎· Dariche
نه دیگه روز خوب برام معنی نداره، میتونم فکر کنم سختی زندگی عوض میشه ولی با رفتن امید روز خوب هم رفت ‎· @idA