بعد از دوماه فشار شدید این کاره اولین عصری هست که از کار اومدم خونه و ذهنم درگیر نیست..دو ماه گذشته وحشتناک بود
چه خوب ‎· Hamid6