داشتم دنبال خودکار قرمز میگشتم تو وسایلم ، جا مدادی که امیر بهم خیلی وقت پیش داده بود رو پیدا کردم با خودکارهایی که امید برام گرفته بود..یاد اون روزی افتادم که باهاشون رفته بودم سوپرمارکت جلوی خونه و برام لوازم التحریر گرفتن ..یاد امید..یاد امیر..
خیلی وقتها فکر میکنم دیگه نمیتونم بشم اون دختری که همیشه لبخند میزد.. چند ماهه گذشته همیشه یه گوشه ی چشمم اشک بود و هست ‎· @idA
در برابر همچین غمی چند ماه هیچی نیست خب آیدا ‎· Assal
اره عسل، نمیخوام یادم بیاد چند ماه گذشته...فکر اینکه برنامه‌م رو تنظیم کنم که سر تولد امید ایران باشم که برم جایی که دستم بهش نمیرسه دیوانه‌م میکنه..خیلی سخته ‎· @idA
خیلی سخته. از خودت نباید انتظار بیجا داشته باشی که زود فراموش کنی و.... ‎· Assal
وقت باید بدی به خودت. حق بده به خودت که عزاداریش رو بکنی ‎· Myri∂m