شما از گرما مینالین ، ما از سرما :(
هنوز سرده؟ ‎- hadi
اره امروز -۶ بود با یک باد سرررد. دیروز که سمت بالا ها برف اومده بود ‎- @idA
شت نه به اونجا نه به اینجا ‎- Aliusha
@aidda: تهران امروز 32 درجه بود ‎- hadi
وای وای اون گرما هم دیوانه میشم ‎- @idA
آره واقعا :))) ‎- ardvisoor
دنیای وارونه ست دیگه شما کی گرما رو میبینید په :))) ‎- Dariche