پدرم خیلی شبیه نصیریان هست. خلاصه سر اون صحنه اینقدر گریه کردم، نفسم گرفت