لانگ ویکند خود را چگونه گذراندم؟ - در دانشگا
ما اومدیم مونترال بچه دوستمون رو دیدیم و برگشتیم :))) ‎· Assal
ئه خب زودتر میگفتی عسل یه سر خونه ما هم میومدین. پز میز میدادیم حداقل :د ‎· @idA
خیلی دقیقه نود تصمیم گرفتیم. خیلی خیلی ‎· Assal