تاریخی که مامان اینا میان باید برم تورنتو برای یه ورکشاپ..اینکه باهم میریم هیچی..اینکه باید تا قبل اومدن اونا هزارتا کار رو تموم کنم و این وسط کارای دست و پاگیره دیگه پیش میاد رو اعصابمه
تمرکز کن دونه دونه انجام بده ‎· Assal