برادرم گفت مامان اینا برگردن اون میاد. کاش امیر هم ویزا میگرفت