آقا اینجا خیلی کُندِ! من نمی‌تونم :|
ولی چقدر بد و کند این مو کیوم؟ نه مو کیوم؟ o.O
مو کیوم؟ نه واقعا مو کیوم؟ اینجا چه میکنوم؟ o.O
خودش بیاد بگه کدوم فرفری بوده اینجا رو راه انداخته؟ زود بیا بگو :/