خودش بیاد بگه کدوم فرفری بوده اینجا رو راه انداخته؟ زود بیا بگو :/