:\سیگار لعنتی #sinceFFdied
معتاد شدی :0 ‎- Mamad
نه من نه ‎- عکسینه
خدا رو شکر :| من نه که خودم نمیکشم از هیچ کسی توقع ندارم :))) ‎- Mamad
زیادش خوب نیست، کمش محکوم نیست بنظرم ‎- alimgn
Mamad منم توقع نداشتم متاسفانه، ولی یاد گرفتم همه چیز رو باید از همه کس توقع داشت. ‎- عکسینه
علیمهر زیاد و کم نداره که ‎- عکسینه
اتفاقا خیلی تفاوت داره، بعنوان کسی که در مقاطع مختلف ارتباطش با سیگار متفاوت بوده عرض میکنم. ‎- alimgn