اوفی اصلا حس فرندفید به آدم دست می‌ده آدم خوش خوشانش می‌شه