چه خاک دومن گیری بود این فرندفید. ببین یکی یکی همه دارن میان