شورای امنیت ملی می‌تونه برای آزادی ایرانی-آمریکایی های زندانی تصمیم بگیره ولی نمی‌تونه برای آزادی ایرانی های در حصر تصمیمی بگیره؟
تصمیم گرفته دیگه، تصمیمش حصره ‎· SaeedTheGiraffe ?