خوشحالم که سنگی که یک نفر در چاه انداخته بود رو چند میلیون نفر با هم تونستند در بیارن. خوشحالم که عقل بر هیجانات بچگانه پیروز شد