عرض شود که در اولین روز پسا تحریم حلیم زدیم به بدن طبعا بدیهی است و نیاز به توضیح نداره که با شکر
الان در دوران پسا تحلیم هستی پس. ‎· Nasser
ناصر: دقیقا :)) ‎· alawee
ناصر :)) ‎· RokhSaare
و ما نیز به همین ترتیب حلیم زدیم ‎· مرتضی