عرض شود که در اولین روز پسا تحریم حلیم زدیم به بدن طبعا بدیهی است و نیاز به توضیح نداره که با شکر
الان در دوران پسا تحلیم هستی پس. ‎- Nasser
ناصر: دقیقا :)) ‎- alawee
ناصر :)) ‎- RokhSaare
و ما نیز به همین ترتیب حلیم زدیم ‎- مرتضی