رد صلاحیت به خاطر عدم احراز صلاحیت خیلی شبیه روش داعشه. اعدام به خاطر عدم احراز مسلمانی.