چرا باید افراطی ترین فکرها مسئول نظارت بر صلاحیت مردم بشن؟ ارتش چرا نداره پسر جان