برم یه سری به پدر و مادر گرامی بزنم که چند روزه نرفتم خدمتشون و بعد برگردم بیام بیشینم پای کار اگه حوصله‌م بشه