همسر جان چیز کیک عنایت نموده و شب ما را نیکو فرمودند