وی از دیشب که می‌خواسته بشینه پای کار هنوز موفق به این امر نشده است