فهم و درک و دانایی بعضی از آدم‌ها رو که می‌بینم با خودم حسرت می‌خورم که چرا منی که یه زمانی این قدر وقت خالی توی زندگیم داشتم کم مطالعه کردم