بالاخره از "شرایط حساس کنونی" عبور کردیم یا هنوز توشیم؟
تا الی الابد ‎· احسان