صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن
موجود نیست ‎· Ehsan Sh