صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن
موجود نیست ‎- Ehsan Sh