از بس صبح تا حالا روی صندلی بودم داغون شدم هنوزم کاره تموم نشده