وی همچنان تاریخ مثلثات ترجمه می‌نماید و به بطلمیوس فحش می‌پراکند