هوس کردم بشینم برای بار 101م پالپ فیکشن ببینم
pulp.jpg
من شیش ماه پیش برای بار ان ام دیدم بازم عالی بود:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?