کلا این سیاست خیلی چیز بی پدر و مادریه. خیلی خوب می‌شد اگر کرمی برای دنبال کردن اخبارش نداشتم
:))) زود پیر میشی تو این مملکت ‎· نآمیرآツ