Avatar for alawee
کلا این سیاست خیلی چیز بی پدر و مادریه. خیلی خوب می‌شد اگر کرمی برای دنبال کردن اخبارش نداشتم
Comment
:))) زود پیر میشی تو این مملکت ‎· نآمیرآツ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10