ایمان بیاوریم به این که به زور نمی‌شه هیچ کس رو قانع کرد. حداکثر کاری که می‌تونیم بکنیم اینه که نظرمون رو براش توضیح بدیم
پیامبر این ماجرا کیه من ایمان بیارم بهش؟ ‎· نآمیرآツ