روزی که من یه کاری رو سر موقع انجام بدم رو باس روز عید اعلام کنن