مسئولین قانون رو به هیچ جاشون حساب نمی کنن، از مردم دیگه چه انتظاری باید داشت؟