فردا مهمون داریم مدتی بود مهمون دعوت نکرده بودیم. کاملا به این معتقدم که مهمون برکت میاره به خونه آدم